e-Posta :
Şifre :


Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kanun Taslağına Yönelik Türk Toraks Derneği Görüşü

Sağlık Bakanlığı Ocak 2014’de Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarının (GTATU) kanun taslağını yayınladı. Şubat 2014’de Türk Tabipler Birliği (TTB), bu taslak yasaya ilişkin metin hazırlayarak derneklerden konu ile ilgili genel görüş elde edilmesi için 10 Mayıs 2014’de tam gün toplantı yaptı. Türk Toraks Derneği’ni (TTD) temsilen bu toplantıya Dr. Şule Akçay katıldı.

Aşağıda TTD görüş raporunda belirtilen sakıncalar giderilmeden bu haliyle taslağın yasalaşması durumunda istenmeyen sorunlar ortaya çıkabileceği öngörüldü. Bu taslak kanunun tıbbi ve bilimsel dayanağını ilgili uzmanlık dernekleri ile değerlendirdikten sonra sonuçlandırılmasının uygun olacağı belirtildi. 
Türk Toraks Derneği Görüş Raporu:

" Sağlık Bakanlığı Ocak 2014’de Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarının (GTATU) kanun taslağını yayınladı. Şubat 2014’de Türk Tabipler Birliği (TTB), bu taslak yasaya ilişkin metin hazırlayarak derneklerden konu ile ilgili genel görüş elde edilmesi için 10 Mayıs 2014’de tam gün toplantı yaptı. Türk Toraks Derneği’ni (TTD) temsilen bu toplantıya Dr. Şule Akçay katıldı. Toplantı sonunda derneklerden, Eylül ayına kadar kendilerini ilgilendiren uygulamalara yönelik ayrıntılı resmi görüş oluşturmaları kararlaştırıldı. Bu amaçla TTD Genel Merkezi’nde 12 Eylül 2014 tarihinde Sağlık Politikaları, Astım-Allerji, Tütün Kontrol, Solunumu Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Gruplarını temsilen sırasıyla Dr. Şule Akçay, Dr. Gül Karakaya, Dr. Gülin Erkmen Yıldırım, Dr. Füsun Eyüboğlu ve TTD Genel Sekreteri, Dr. Zühal Karakurt’un katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Hastalarımızın sağlığını tehdit edebilecek önemli ve suiistimale açık GTATU yasal düzenleme ile var olan kötüye kullanımı daha da yaygınlaştıracağı endişesini taşımaktayız. Göğüs hastalıkları uzmanlık alanımızda bu yasa taslağının kabul edilip yürürlüğe girmesi durumunda astım, tütün bağımlılığı, üst ve alt solunum yolları infeksiyonları gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde gecikmelere, yaşamı tehdit edebilecek olumsuz sonuçlara yol açabileceği tartışılmazdır. TTD olarak kendi uzmanlık alanımızı ilgilendiren hastalıklara ilişkin taslak GTATU yasasında geçen, bilimselliği tartışmalı tedavi yöntemleriyle ilgili görüşlerimiz bilimsel veriler ışığında aşağıda altı madde ile özetlenmektedir.

Madde 1: “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Taslak Yasası”nın gerekçesi belli olmadığından bu düzenlemenin gerçek amacı anlaşılamamaktadır. Taslakta “geleneksel, alternatif, tamamlayıcı tıp” tanımının sınırları ve içeriği belirtilmemiştir. Tasarıda adı geçen 14 yöntem, kanıta dayalı tedavinin eşdeğeri ya da tamamlayıcı nitelikte tedavi biçimi olduğu vurgularına sahiptir. Deneysel tıbbın süzgecinden geçmemiş ve bilimsel süreçlerle kanıtlanmamış yöntemler, ilgili kanun tasarısı ile uygulanabilir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Tıpta tedavi niteliği kazanan her uygulama (ilaç, rehabilitasyon, girişimsel yöntemler ve diğerleri) çok merkezli geniş hasta sayısını içeren çalışma sonuçlarıyla elde edilen kanıt düzeylerine göre önerilmektedir. Bu kapsamda, adı geçen yöntemlerin de benzer bilimsel araştırma süreçlerinden geçtikten sonra kabul edilebilir ve önerilebilir hale gelmesi mümkündür.

Hekimliğin temel felsefesi olan "önce zarar vermeme ve yararlı olma" ilkesine dayanarak bu yöntemlerin tümünün kullanılmasının ilk koşulu "yarar verdiğinin" kanıtlanmış olmasıdır.

Madde 2:Tütün bağımlılığı tedavisinde Dünya Sağlık Örgütü’nce önerilen bilimselliği kanıtlanmış bilişsel ve davranışsal tedaviler ile birlikte farmakoterapiler başarı ile uygulanmakta iken, kanun tasarısında önerilen akupunktur ve hipnozun ise plasebodan farklı etkisi olmadığı bilimsel veriler ile kanıtlanmıştır. Tütün bağımlılığı tedavisinde Sağlık Bakanlığı’nın kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Sigara Bırakma Polikliniklerinin Çalışma Usul ve Esasları”nı belirleyen yönetmeliğine göre, sigara bırakma polikliniklerinde sadece tütün kontrolü konusunda uzmanlaşmış ve sertifika almış hekimlerin çalışabileceğine hükmedilmektedir. Konu ile ilgili yeterli, standardize düzenlemeler bulunmaktadır ve işlemektedir. İyi tanımlanmış ve başarı ile uygulanmakta olan tütün bağımlılığı tedavisine ilave olarak GTATU gibi bilimsel kanıt düzeyi belli olmayan yöntemlere gerek bulunmadığını düşünüyoruz. Aynı zamanda tasarının hayata geçtiği takdirde tütün bağımlısı hastaların zamanında doğru tedavi seçeneklerinden faydalanmalarına engel olabileceği görüşündeyiz.

Madde 3: Taslakta ‘Solunum yolu infeksiyonlarında homeopatinin, kupa tedavisinin, mezoterapinin uygulanabileceği’ belirtilmiştir. Solunum yolu infeksiyonlarının önlenmesi, tedavisi ve korunmasında, etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış veriler doğrultusunda hazırlanmış ulusal ve uluslararası rehberlere dayalı yaklaşımlar uygulanmaktadır. Akılcı antibiyotik kullanımı göz önünde bulundurularak infeksiyon tedavileri planlanmaktadır. Tasarıda önerilen GTATU yöntemlerinin komplike hastalarda organ yetmezliğine (Kamu spotunda verilen çarpıcı örneklerde de yansıtıldığı gibi) kadar ilerleyebilecek ölümcül sonuçları olabileceği unutulmamalıdır. Bununla ilgili taslakta, birbiriyle çelişen endikasyon ve kontrendikasyonlar da dikkat çekmektedir. Örneğin; mezoterapi uygulama endikasyonları arasında “Enfeksiyon patolojisi: rinofarenjit, sinüzit, idrar yolları” şeklinde belirtilirken, mezoterapinin kontrendikasyonları arasında ise “akut infeksiyonlar” yer almaktadır.

Madde 4: Astımda uluslararası ve ulusal rehberler ışığında etkin tedavi tanımlanmış ve başarı ile uygulanmaktadır. Tek ulusal Astım Tanı ve Tedavi Rehberi de TTD Astım Alerji Çalışma Grubu tarafından yayınlanmış ve belli aralıklarla güncellenmektedir. Ülkemizde astım tedavisi başarılı bir şekilde dünya standartlarında uygulanabildiği ve tedavi yönetimini üstlenecek yeterli sayıda hekim bulunduğu için GTATU yöntemlerine ihtiyaç olmadığını düşünmekteyiz.

Madde 5: Apiterapi uygulama merkezlerinde bulundurulması zorunlu cihazlar alt başlığında olası anafilaksi tedavisine yönelik gerekli tıbbi cihaz ve ilaçlar listelenmektedir. Anafilaksi tedavisi hekimlerin de zorlanabildiği acil bir durum olup adı geçen tasarıda “yetkili personel bulundurulma şartı” ile kimi ve hangi meslek grubunu tanımladığı anlaşılmamaktadır. Yetkili personel tanımında olabilecek acil komplikasyonların yönetimi için, ulusal yada uluslar arası “İleri Yaşam Desteği” kursu ve sertifikası zorunlu koşul olarak istenmelidir.

Allerjik rinitin tedavisi ulusal ve uluslararası tanı ve tedavi rehberlerinde tanımlanmış ve başarı ile uygulanmaktadır. Taslak GTATU’da homeopati ve mezoterapi yöntemlerinin endikasyonları arasında tıbbi ve halk arasında bilinen terminoloji ile iki ayrı başlıkta “Allerjik Rinit ve Saman Nezlesi” olarak belirtilmektedir. Mevcut taslakta, hipnoz yönteminin endikasyonları arasında belirtilen “ alerjik hastalıkların giderilmesi” maddesinde hangi alerjik hastalığın kastedildiği anlaşılamamıştır.

Madde 6: Adı geçen yöntemlerin endikasyon listelerinde örtüşen, çelişen ve tıbbi terminolojiye uymayan tanımlar bulunmaktadır. Örneğin; alerjik astım, astma, bronşial astım, astım, rinit, rinosinüzit, saman nezlesi, astmanın bazı semptomları, kaygı vb. TTD olarak önerimiz, bu tanımların “tıbbi terim arama motorları” terimleri ile eşleştirilerek yeniden doğru olarak belirlenmesi yönündedir.
Hekimlerin eğitimlerinde yer almayan ve kanun tasarısına göre tıp uygulaması olarak değerlendirilen, geniş bir endikasyon listesi verilen bu uygulamaların sertifikasyon programıyla öğretilmesinin bilimsel ve etik dayanaklardan yoksun olduğunu düşünmekteyiz.

Bilimselliği kabul edilmeyen, kanıta dayanmayan yöntemler alternatif tıp uygulamaları olarak kabul edilemezler. Ayrıca mevcut taslak uygulamaların doğuracağı olumsuz sonuçların sorumluluğunu hangi kurum/kişinin üstleneceği taslakta tanımlanmalıdır. Yukarıda TTD olarak görüş raporumuzda belirtilen sakıncalar giderilmeden bu haliyle taslağın yasalaşması durumunda istenmeyen sorunlar ortaya çıkabileceğini öngörüyoruz. Bu taslak kanunun tıbbi ve bilimsel dayanağını ilgili uzmanlık dernekleri ile değerlendirdikten sonra sonuçlandırılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği
Merkez Yönetim Kurulu "

Bu yazı basın bülteni ya da farklı bir kaynak aracılığıyla oluşturulmuş olup ismi geçen tarafların telif hakları politikalarına tabi olabilir. Tamamen veya kısmen kopyalamadan önce ilgili tarafların telif hakları politikaları ile ilgili bilgi alınız.

Tarih : 15.09.2014

Kategori: Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Anatomi, Anestezi ve Reaminasyon, Algoloji, Beslenme, Beyin Cerrahisi, Biyokimya, Biyoteknoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme, Dermatoloji, Diğer, Endokrinoloji ve Metabolizma, Diyabet, Enfeksiyon, Hepatit, Farmakoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Fizyoloji, Gastoenteroloji, Genel, Genel Cerrahi, Genetik, Geriatri, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Halk Sağlığı, Hematoloji, Aferez, Anemi, Diğer, Geriyatrik Hematoloji, Hemofili, KLL, KML, Lenfoma, Lösemi, MDS, Myelom, Talasemi, Tromboz, İç Hastalıkları, İmmunoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Hipertansiyon, KBB-BBC, Klinik Araştırma, Kronik Böbrek Yetmezliği ve Diyaliz, Mikrobiyoloji, Moleküler ve Hücre Biyolojisi, Nefroloji, Nörobilim, Nöroloji, Nükleer Tıp, Nütrisyon, Oftalmoloji, Onkoloji, Akciğer Kanseri, Kolorektal Kanser, Meme Kanseri, Over Kanseri, Prostat kanseri, Serviks Kanseri, Ortopedi, Patoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi, Psikoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Romatoloji, Ruh ve Sinir Hastalıkları, Sağlık Hukuku, Spor Sağlık, Tıp Bilişimi, Tıp Eğitimi, Tıp Etiği ve Hukuk, Travmatoloji, Üroloji

Etiketler: alternatif tıp, hacamat, Türk Toraks Derneği

Yorumlar:

Henüz bu haber ile ilgili bir yorum yazılmamış